× Yolcu Sürücü Şehirler Güvenlik Yolcu Güvenliği
Basında Biz İletişim

SÜRÜCÜLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA

Yolo Taşımacılık Teknoloji Turizm Anonim Şirketi (“Yolo”) olarak sürücülerimizin sadece gereken bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve bağlantılı mevzuata uygun olarak transfer süreçlerini yürütebilmek amacıyla işlemekteyiz. Sürücülerimizin kişisel verilerini, elden teslimle, internet sitemiz/e-posta adresimiz üzerinden ve telefon aracılığıyla elde etmekte ve aşağıda detayları belirtilen kapsamda işlemekteyiz.

Yolo olarak, KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatımızla işlediğimiz kişisel verileri koruyarak kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruduğumuzun bilincindeyiz. Bu yüzden, kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkelere uymaktayız:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

Yolo’nun sürücülerine ilişkin olarak elde ettiği kişisel veriler, toplama yöntemleri ve hukuki sebepler

Kişisel verileri KVK Kanunu Madde 5’de sayılan işlenme şartlarına uygun olarak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde işlemekteyiz ve aşağıdaki şartların bulunmaması durumunda açık rıza almaksızın işlememekteyiz;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3.  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4.  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5.  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6.  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7.  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

KVK Kanunu Madde 6 uyarınca kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerinin özel nitelikli kişisel veriler olduğunun ve kanunda öngörülen haller dışında açık rıza olmaksızın işlenemeyeceğinin bilincindeyiz. Özel nitelikli kişisel verileri kanuni bir gereklilik olması durumları dışında asla herhangi bir şekilde işlememekteyiz.

Sürücülerimizden, sadece sunmak istedikleri transfer hizmetinin ve yolcuların güvenliğinin temini için gerektiği kadar kişisel veri talep etmekteyiz. Sürücülerimizin bize ilettiği kişisel verilerden ise, sadece veri işleme amacımız kapsamında gerekli olan kişisel verileri işlemekteyiz. Talep ettiğimiz ve işlediğimiz veriler sıkı sıkıya veri işleme amacının kapsamına bağlıdır. Gerekli olmayan bilgiler elimize ulaştığı anda imha edilmektedir.

Yolo aracılığıyla transfer hizmeti sunmak üzere Yolo’ya ulaşan sürücülerden elden teslim, e-posta veya telefon aracılığıyla ad, soyad, e-posta, telefon numarası, psikoteknik sağlık bilgisi, adli sicil kaydı, ehliyet, ruhsat, vergi levhası, trafik sigortası, D2 & Türsab yol belgesi ve SRC belgesi talep edilmektedir. Kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri sürücülere kayıt oluşturulabilmesi, diğer bilgiler ise sürücülerin hukuki olarak transfer hizmeti sunabilme hakkına sahip olup olmadıklarının teyidi ve yolcu güvenliğinin sağlanması amacıyla talep edilmektedir.

Transfer hizmetinin sağlanması amacıyla elde ettiğimiz kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 5 uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

Yolo’nun sürücülerine ait kişisel verileri kaydetmesi ve saklaması

Yolo olarak, kişisel verileri işlenme şartlarının bulunduğu süreyle ve işleme amacının gerektirdiği süreyle sınırlı olarak işlemekteyiz. İşlenme şartlarının ve işlenme amacının ortadan kalkması durumunda KVK Kanunu Madde 7 uyarınca, kanunlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hâle getirmekteyiz.

Veri sorumlusu olarak, kişisel verileri işlediğimiz süre boyunca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız

Sürücülere ilişkin olarak tuttuğumuz kişisel verileri Yolo’ya ait elektronik ve fiziki ortamlarda hizmet sunmak istedikleri süre boyunca saklamakta ve süre sonunda imha etmekteyiz.

Yolo’nun sürücülerine ait kişisel verileri aktarması

KVK Kanunu Madde 8 uyarınca kişisel veri aktarımında da, kişisel veri işlenmesi için kanunda sayılmış ve yukarıda bahsedilen şartların mevcut olması gerektiğinin bilincindeyiz. Dolayısıyla, kişisel veri aktarımı yaparken de kanunda sayılan şartların sağlanması ve gerekli bir amacın varlığı konusunda titizlik göstermekteyiz. Kişisel verilerin aktarımı çok daha hassas bir konu olduğu için kişisel verilerinizi asgari ölçüde aktarmaktayız.

Yolo, sürücülerin ad, soyad ve telefon bilgilerini, transfer için yolcu-sürücü eşleşmesi yapıldıktan sonra, sürücü ve yolcu arasındaki iletişimin sağlanabilmesi amacıyla yolculara iletmektedir.

Buna ek olarak Yolo, toplu SMS, web ve mail hosting hizmetlerini yabancı firmalardan temin etmekte ancak bu firmalara direkt olarak hiçbir veri iletmemektedir

 

Yolo, yukarıda sayılan çok sınırlı kişisel veri aktarım işlemlerine ilişkin olarak gerekli idari ve teknik tedbirleri almakta, veri alıcılarının da bu tedbirleri almasını sağlamakta; Yolo’da imhası gerçekleşen ve aktarılmış kişisel verilerle ilgili olarak alıcıları bilgilendirmekte ve başka bir mevzuat uyarınca saklama yükümlülükleri bulunmamaktaysa alıcılardan da bu verileri imha etmesini talep etmektedir.

Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi içeren dilekçenizi, Etiler Mah. Nispetiye Cad. Bıyıklı Mehmet PaşaSk. No:10/6 Beşiktaş/İstanbul adresine kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yoluyla, aynı adrese noter aracılığıyla göndermek suretiyle veya e-posta adresiniz ile iletisim@yolo.com.tr adresine e-posta yollayarak iletebilirsiniz. Haklarınız:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7.  (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.