× Yolcu Sürücü Şehirler Güvenlik Yolcu Güvenliği
Basında Biz İletişim

YOLCULARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA

Yolo Taşımacılık Teknoloji Turizm Anonim Şirketi (“Yolo”) olarak yolcularımızın sadece gereken bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve ilgili mevzuata uygun olarak transfer süreçlerini yürütebilmek amacıyla işlemekteyiz. Yolcularımızın kişisel verilerini, internet sitemiz üzerinden, e-posta ve telefon aracılığıyla elde etmekte ve aşağıda detayları belirtilen kapsamda işlemekteyiz.

Yolo olarak, KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatımızla işlediğimiz kişisel verileri koruyarak kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruduğumuzun bilincindeyiz. Bu yüzden, kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkelere uymaktayız:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

Yolo’nun yolcularına ilişkin olarak elde ettiği kişisel veriler, toplama yöntemleri ve hukuki sebepler

Kişisel verileri KVK Kanunu madde 5’de sayılan işlenme şartlarına uygun olarak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde işlemekteyiz ve aşağıdaki şartların bulunmaması durumunda açık rıza almaksızın işlememekteyiz;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3.  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4.  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5.  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6.  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7.  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

KVK Kanunu madde 6 uyarınca kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerinin özel nitelikli kişisel veriler olduğunun ve kanunda öngörülen haller dışında açık rıza olmaksızın işlenemeyeceğinin bilincindeyiz. Yolo olarak özel nitelikli kişisel verileri kanuni bir gereklilik olması durumları dışında asla herhangi bir şekilde işlememekteyiz.

Yolcularımızdan, sadece talep ettikleri hizmetin temini için gerektiği kadar kişisel veri talep etmekteyiz. Yolcularımızın bize ilettiği kişisel verilerden ise, sadece veri işleme amacımız kapsamında gerekli olan kişisel verileri işlemekteyiz. Talep ettiğimiz ve işlediğimiz veriler sıkı sıkıya veri işleme amacının kapsamına bağlıdır. Gerekli olmayan bilgiler elimize ulaştığı anda imha edilmektedir. Aşamalı olarak gereken bilgiler ise peşin olarak talep edilmemekte, gerekli olduğu aşama geldiği zaman talep edilmektedir. Yolo, ileride lazım olabilecek bilgileri önceden asla talep etmemekte ve işlememektedir.

Yolo, transfer hizmetinden faydalanmak isteyen yolcularından ad, soyad, e-posta ve telefon numarası, alınacakları ve bırakılacakları adres, tarih ve saat bilgilerini talep etmektedir. Bu bilgiler, yolcuların internet sitemizdeki formu direkt olarak internet sitemize bağlanarak veya Yolo’ya ulaşıp hizmet talebinde bulunmalarını takiben bu formun bulunduğu linkin e-posta adreslerine veya telefonlarına SMS olarak gönderildikten sonra doldurmaları ile elde edilmektedir. Sayılan bilgiler, yolcularımıza transfer hizmetinin sunulabilmesi ve yolcularımızla iletişime geçebilmek amacıyla elde edilmektedir.

Yolo aracılığıyla transfer hizmeti almak isteyen yolcularımız yukarıda sayılan kişisel verilerini bildirerek talepte bulunduktan sonra, e-postalarına gönderilen link ile veya telefon numaralarından kendilerine sağlanan dönüş ile ödeme kuruluşunun sayfasına/sesli yanıt sistemine yönlendirilmekte; kart bilgileri girilerek ödeme gerçekleştikten sonra yolcularımızdan ek olarak T.C. kimlik numaraları ve birlikte yolculuk yapacakları kişilere ilişkin ad, soyad ve T.C. kimlik numarası talep edilmektedir. Sayılan kimlik bilgileri, kanunen bildirim yükümlülüğü olan transfer firmalarına iletilmesi zorunlu olduğu için talep edilmektedir.

Transfer hizmetinin sağlanması amacıyla elde ettiğimiz kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5 uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

Yolo’nun yolcularına ait kişisel verileri kaydetmesi ve saklaması

Yolo olarak, kişisel verileri işlenme şartlarının bulunduğu süreyle ve işleme amacının gerektirdiği süreyle sınırlı olarak işlemekteyiz. İşlenme şartlarının ve işlenme amacının ortadan kalkması durumunda KVK Kanunu madde 7 uyarınca, kanunlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hâle getirmekteyiz.

Veri sorumlusu olarak, kişisel verileri işlediğimiz süre boyunca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Yolo olarak, yolculara ilişkin olarak tuttuğumuz ve yukarıda sayılan kişisel verileri Yolo’ya ait elektronik ortamlarda yolcularımızın düzenli olarak hizmet almak istediği süre boyunca saklamakta; tek seferlik hizmet almak isteyen yolcuların bilgileri hizmetin sunulmasından hemen sonra, düzenli hizmet almak isteyen yolcularımızın bilgileri talebin sona ermesi ile imha edilmektedir.

Yolcularımızın ödeme kuruluşlarına yönlendirilerek girdikleri kart bilgileri Yolo’ya ait ortamlarda kaydedilmemekte ancak ödeme kuruluşu tarafından Yolo’ya ayrılan platformda kart sahibinin ad, soyad bilgileri, kart numarasının ilk altı ve son dört hanesi, kart tipi, kartın kayıtlı olduğu banka bilgisi, kargo ve fatura adresleri ve ödeme işleminin ID numarası görüntülenmektedir.

Yolo’nun yolcularına ait kişisel verileri aktarması

KVK Kanunu madde 8 uyarınca kişisel veri aktarımında da, kişisel veri işlenmesi için kanunda sayılmış ve yukarıda bahsedilen şartların mevcut olması gerektiğinin bilincindeyiz. Dolayısıyla, kişisel veri aktarımı yaparken de kanunda sayılan şartların sağlanması ve gerekli bir amacın varlığı konusunda titizlik göstermekteyiz. Kişisel verilerin aktarımı çok daha hassas bir konu olduğu için Yolo olarak kişisel verilerinizi asgari ölçüde aktarmaktayız.

Aşamalı olarak aktarımı gereken bilgiler peşin olarak aktarılmamakta, gerekli olduğu aşama geldiği zaman aktarılmaktadır. Yolo, ileride ortaya çıkabilecek bir gereklilik sebebiyle kişisel verileri asla önceden aktarmamaktadır.

Yolo, yolcuların ad, soyad, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, alınacakları ve bırakılacakları adres, tarih ve saat bilgilerini transfer firmalarına, bu firmaların kanuni yükümlülükleri uyarınca gereken bildirimleri yapabilmesi, transfer hizmetinin sunulabilmesi ve yolcu ile iletişim kurulabilmesi amacıyla iletmektedir.

Yolo, faturalama işlemlerini gerçekleştirebilmek için yolcuların ad, soyad ve T.C. kimlik numaralarını dışardan hizmet almakta olduğu mali müşavire iletmektedir.

Bunlara ek olarak Yolo, toplu SMS, web ve mail hosting hizmetlerini yabancı firmalardan temin etmekte ancak bu firmalara direkt olarak hiçbir veri iletmemektedir.

Yolo, yukarıda sayılan çok sınırlı kişisel veri aktarım işlemlerine ilişkin olarak gerekli idari ve teknik tedbirleri almakta, veri alıcılarının da bu tedbirleri almasını sağlamakta; Yolo’da imhası gerçekleşen ve aktarılmış kişisel verilerle ilgili olarak alıcıları bilgilendirmekte ve alıcılardan başka bir mevzuat uyarınca saklama yükümlülükleri bulunmamaktaysa bu verileri imha etmesini talep etmektedir.

Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi içeren dilekçenizi, Etiler Mah. Nispetiye Cad. Bıyıklı Mehmet Paşa
Sk. No:10/6 Beşiktaş/İstanbul adresine kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yoluyla, aynı adrese noter aracılığıyla göndermek suretiyle veya e-posta adresiniz ile iletisim@yolo.com.tr adresine e-posta yollayarak iletebilirsiniz. Haklarınız:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7.  (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.